Logo BuyAlex

Algemene voorwaarden

Maart 2015 


Artikel 1. Begrippen en toepasselijkheid 
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van buyalex zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing. Tenzij buyalexzich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen. 
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. 
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten 
2.1 Alle aanbiedingen van buyalexzijn vrijblijvend en buyalex behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door buyalex. Buyalex is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt buyalex dit mede binnen twee werkdagen na ontvangst van de bestelling. 

Artikel 3. Prijzen en betalingen 
3.1 De vermelde prijzen zijn in euro’s inclusief BTW en verzendkosten (Nederland).
3.2 Voor verzending binnen Nederland brengen wij geen verzendkosten in rekening. Voor klanten uit andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het land. 
3.3. Betaling kan plaatsvinden d.m.v. een Ideal betaling of een bankoverschrijving op rekeningnummer NL46RABO0308567188 t.n.v. Buyalex. Buyalex zal het artikel leveren zodra de betaling is ontvangen.

Artikel 4. Levering 
4.1 We verzenden alle bestellingen binnen circa 3-5 werkdagen na ontvangst van de betaling via Post-NL naar het bij bestelling aangegeven afleveradres. Mochten wij hier om bepaalde redenen van afwijken dan krijgt u hiervan via e-mail een bericht, een bestelling zal echter in principe altijd binnen 3-5 werkdagen na ontvangst van de betaling verstuurd worden. De klant heeft de keuze om het pakket aangetekend of per reguliere post te laten verzenden. De kosten voor het verzenden komen voor rekening van de klant. Bij verzending via reguliere post kan buyalex niet verantwoordelijk worden gesteld voor poststukken die niet zijn aangekomen. 
4.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien. 
4.3 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken. 
4.4 Wij doen ons best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. 

Artikel 5. Retourneren 
5.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht het bestelde artikel desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen dan kunt u dat , op eigen kosten, retourneren. Na ontvangst van de bestelling dient u binnen 2 dagen per e-mail (info@buyalex.nl) buyalex op de hoogte te brengen van het retourneren van uw bestelling. Graag in de e-mail uw bank- of girorekeningnummer en het factuurnummer vermelden, zodat wij het bedrag z.s.m. kunnen terugstorten.
5.2 Artikelen die aangemeld zijn als retour, dienen binnen 5 (werk)dagen na aanmelding in de originele verpakking geretourneerd te worden in dezelfde staat waarin ze verkeerden bij ontvangst. Zie onderstaande adres. De retourzending dient voldoende gefrankeerd te zijn, anders wordt deze niet geaccepteerd. 
5.3 Buyalex behoudt zich in de onderstaande gevallen het recht voor retourzendingen te weigeren: 1.Als het vermoeden bestaat dat het artikel gebruikt en/of gewassen is 2.Wanneer het artikel (ten gevolge van gebruik) is beschadigd 3.Wanneer de goederen niet in originele verpakking en voorzien van de aangehechte labels retour zijn gezonden. Afgeprijsde artikelen kunnen niet geretourneerd worden.  

Artikel 6. Herroepingsrecht 
6.1 Bij de aankoop van producten hebt u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.                                                                                                                                                  
6.2 Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product zal slechts in die mate worden uitgepakt of gebruikt voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van het herroepingsrecht gebruik maakt, zult u het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan buyalex retourneren, conform de door buyalex verstrekte redelijke en duidelijke instructies.  

Artikel 7. Aansprakelijkheid 
7.1 Iedere aansprakelijkheid van buyalex en van het personeel en de producten van buyalex voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Buyalex is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt. 
7.2 Buyalex aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van buyalex
7.3 Iedere aansprakelijkheid van buyalex jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan buyalex verschuldigd is. 
7.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en buyalex, dan wel tussen buyalex en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en buyalex, is  buyalex niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van buyalex

Artikel 8. Overmacht 
8.1 Buyalex heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat buyalexgehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 
8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan buyalex kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

Artikel 9. Privacy 
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld. 

Artikel 10. Afbeeldingen en specificaties                                                                                                            
Alle afbeeldingen, foto's, tekeningen etc. en (technische) specificaties, o.a. gegevens betreffende afmetingen, kleuren etc. op de website van buyalex, gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 11. Diversen 
11.1 Indien u aan buyalex bij bestelling opgave doet van een adres, is buyalex gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan buyalex schriftelijk, bij bestelling of per email opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. 
11.2 Wanneer door buyalex gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat buyalex deze voorwaarden soepel toepast. 
11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met buyalex in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door buyalex vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 
11.4 Buyalexis bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. 

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 

 

Belangrijk:

Leer is een natuurlijk product. Het is afkomstig van de huid van dieren en wordt dus niet gemaakt. Het is gegroeid: een natuurproduct met al zijn eigenaardigheden en nuances in kleur. Dit maakt ook dat leer in de loop der tijd alleen maar mooier wordt. Het is belangrijk om leer goed te onderhouden door het van tijd tot tijd in te spuiten met een goede water- en vuilafstotende spray (bv Tana All Protector). Daarnaast kan je leer wat vuil is geworden behandelen met paardenvet (bv van Panama Jack) of groene zeep.

 

Buyalex
Kerkstraat 6
5141EC Waalwijk
T: +31 6 38 04 47 01
E: info@buyalex.nl

KVK: 62186477
BTW: NL001787320B91
Iban:NL46RABO0308567188